სამართლებრივი ბაზა

საკანონმდებლო ტიპის დოკუმენტები თუ წესდებები შეგიძლიათ იხილოთ თანდართულ ფაილებში


მიმაგრებული ფაილები
  • EDA დებულება

  • საქართველოს კანონი მეწარმეთა შესახებ

  • საქართველოს შრომის კოდექსი

  • საქართველოს კანონი სსიპ-ის შესახებ

  • დადგენილება #365 აწარმოე საქართველოში